Adatvédelmi nyilatkozat


www.minerva90.hu weboldal üzemeltetője, a Minerva 90 Felsőoktatási és Tanfolyamszervező Kft. ezúton szeretné tájékoztatni felhasználóit az adatkezelésre vonatkozó irányelveiről és adatvédelmi gyakorlatáról! A Minerva90 Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében. Kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, ennek érdekében megtesz minden olyan intézkedést, mellyel garantálni tudja az adatok biztonságát.


Az adatkezeléshez kapcsolódó vonatkozó hatályos jogszabályok:

 • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
 • 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.)
 • 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet – a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

 

Adatkezelő legfontosabb adatai:
 • Neve: Minerva 90 Felsőoktatási és Tanfolyamszervező Kft.
 • Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Móri u. 16.
 • Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-000545/2014
 • Adószáma: 11601069-1-07
 • Cégjegyzék száma: 07-09-005758
 • Statisztikai számjele: 11601069-8559-113-07
 • Képviselője: Mahler Balázs ügyvezető
 • Telefon: +36 22 501-665
 • E-mail: info@minerva90.hu


Fogalmak


Az alábbi, a honlapon adatkezeléssel kapcsolatban használt definíciók megegyeznek az Infotv. 3. §-ban meghatározott fogalommagyarázatokkal.

 • ÉRINTETT: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 • SZEMÉLYES ADAT: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 • HOZZÁJÁRULÁS: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
 • ADATKEZELŐ: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt)vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • ADATKEZELÉS: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 • ADATTOVÁBBÍTÁS: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • ADATTÖRLÉS: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
 • ADATFELDOLGOZÁS: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
 • ADATFELDOLGOZÓ: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - az adatok feldolgozását végzi;
 • ADATVÉDELMI INCIDENS: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.


Kezelt adatok köre, adatkezelés célja

Tájékoztatjuk, hogy honlapunk legtöbb oldalát anélkül tekintheti meg, hogy bármiféle személyes információt szolgáltatna magáról. Weboldalunkon azonban fellelhetőek olyan szolgáltatások is, melyek igénybevétele regisztrációhoz kötött, tehát szükség van az Ön regisztrációjára és azonosítására (Pl.: Hírlevelünkre való feliratkozás vagy Online jelentkezés). Ezen esetekben az Ön által megadott adatokat a Minerva90 Kft. szigorúan bizalmasan kezeli, és gondoskodik arról, hogy azokhoz illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá!

Személyes hozzájárulás útján, Ön az alábbi adatokat adja meg nekünk:

 • Online jelentkezés:
  A kezelt adatok köre:
  • Választott szakma
  • Képzési helyszín
  • Személyes adatok:

Név, Születési név, Tajszám, Anyja neve, Születési idő, Születési hely, E-mail cím, Telefonszám, Mobilszám, Lakcím, Értesítési cím, Tanulmányok/Legmagasabb iskolai végzettség és szak megnevezése/Oklevél kelte és száma

Adatkezelés célja:
A Minerva90 Kft. tanfolyamaira és képzéseire való jelentkezés és kapcsolatfelvétel céljából.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása
Az adattárolás módja: elektronikusan
A hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:
e-mail útján az info@minerva90.hu címen, továbbá
postai úton a Minerva90 Kft. 8000 Székesfehérvár Móri u. 16. címen.

 • Hírlevélre történő feliratkozáshoz:
  A kezelt adatok köre:
  • Név
  • Email cím

Adatkezelés célja:
A Minerva90 Kft. saját hírleveleinek kiküldése céljából felhasználhatja a felhasználó által önként megadott személyes adatokat (név, e-mail cím), azonban lehetőséget biztosít az egy kattintással történő leiratkozásra, adatainak kérésre történő törlésére, vagy módosítására!
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása
Az adattárolás módja: elektronikusan
A hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:
a hírlevelek láblécében elhelyezett „Leiratkozás” hivatkozásra kattintva,
e-mail útján az info@minerva90.hu címen, továbbá
postai úton a Minerva90 Kft. 8000 Székesfehérvár Móri u. 16. címen.

Kérésére a Minerva90 Kft. minden esetben tájékoztatást ad az általa tárolt személyes adatokról, azok kezeléséről, ismerteti az adatkezelés célját és jogalapját, továbbá Ön bármikor kérheti személyes adatainak módosítását vagy törlését. Az adatkezelést a Minerva90 Kft. csak az ügyfél előzetes hozzájárulásával végezheti, valamint az ügyfél hozzájárulása nélkül csak a törvényben meghatározott esetekben adhatja ki harmadik személynek annak személyes adatait!

Jó ha tudja, hogy rendszerünk minden regisztrált felhasználóról tárolja az önkéntesen megadott adatokon kívül az IP címet, böngésző és operációs rendszer adatokat, melyeket harmadik félnek csak hatósági utasítás esetén ad ki!

Cookiek és a Google Analytics rendszer
A személyre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén, a böngészőben cookie-kat (adatcsomagot, sütit) tárolunk el és olvasunk vissza. Így a felhasználók korábbi látogatásait össze tudjuk kapcsolni, viszont ezt csak a saját honlapunk tekintetében. A sütiket lehetősége van letiltani a böngészőjének Adatvédelmi beállítások részében.
Kizárólag statisztikai felhasználási célú a Google Analytics által használt anonim session ID-knek és cookie-knak (sütik) a kezelése. Ennek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A sütik által generált, a honlap használatára vonatkozó ilyen kjellegű statisztikai információkat, mint például a honlaplátogató IP-címét, az Amerikai Egyesült Államokban működő szervereire továbbítja a Google , és azokat ott is tárolja. Ezeket az adatokat nem kapcsolja össze más adatokkal, s mivel így beazonosításra nem alkalmas, a hatályos adatvédelmi szabályozás alapján nem valósítja meg a személyes adatok kezelését.
A honlaplátogató böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával visszautasíthatja a sütik használatát.
A felhasználó a regisztráció során önként hozzájárul, hogy a felhasználó azonosítása, a többi felhasználótól való megkülönböztetése céljából kezelt adatokat az adatkezelő az Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően felhasználja. Az adatkezelő a megadott adatokat bizalmasan kezeli. A Google Analytics által létrehozott cookiek időtartama 30 napra szól, a session ID-k az oldal elhagyásakor automatikusan törlődnek. A felhasználó által megadott adatokat a felhasználó írásos kezdeményezésére az adatkezelő 15 munkanapon belül törli.

Tehát a honlapunkon keresztül gyűjtött adatokat elsősorban a kért szolgáltatás teljesítéséhez, másodsorban pedig vállalkozásunk tevékenységének fejlesztéséhez, tájékoztatási célzattal, illetve ügyfeleink internetes megjelenésének fejlesztéséhez használjuk fel.

  

Adatbiztonság 

A Minerva90 Kft. garantálja, hogy a látogatók és felhasználók személyes és egyéb adatait bizalmasan, a hatályos magyar jogszabályokat és ajánlásokat maradéktalanul betartva kezeli!
 
A Minerva90 Kft. nagy figyelmet fordít a honlapját meglátogató ügyfelek, vagy rendszereibe regisztráló felhasználók személyes adatainak védelmére! Amennyiben Ön honlapunkon keresztül bármilyen formában személyes adatokat ad meg (Pl.: Hírlevelünkre való feliratkozás vagy Online Jelentkezés), abban az esetben hozzájárul ahhoz, hogy azokat a Minerva90 Kft. a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvántartsa, felhasználja és kezelje! 
 
A hatályos törvényi előírásoknak megfelelően személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. 
 

Adatbiztonsági irányelveink röviden

 • A nyilvántartott adatokat felhasználásra harmadik személynek nem adjuk ki!
 • Az adatok kezelését minden esetben az érvényes adatvédelmi törvény előírásainak betartásával végezzük!
 • A hírlevélről való leiratkozásra és a rendszerből való törlésre lehetőséget biztosítunk!
Amennyiben olyan kérdése lenne, amelyre ezen Adatvédelemi Nyilatkozat oldalunkon nem kap választ, kérjük, keressen bennünket elérhetőségeinken